delfin3
delfin3
Medianno
LIPIČKO GRADSKO VIJEĆE

Gradski vijećnici nakon ljetne stanke ponovno zasjeli u vijećničke klupe

17.09.2021. 01:27 | 1063 pregleda | Vijesti

Treća radna sjednica lipičkog Gradskog vijeća pod predsjedanjem predsjednika Slobodana Katunara (HDZ) održana je 16. rujna u konferencijskoj dvorani „Quelle“, a u njezinu je radu sudjelovalo dvanaest od trinaest izabranih gradskih vijećnika, gradonačelnik Vinko Kasana (HDZ) te predstavnici gradskih stručnih službi i poduzeća.

Piše:
Matija Kulhavi

Sjednica je započela aktualnim satom koji zapravo nije trajao ni punih deset minuta. Prva se s pitanjem javila vijećnica Virna Krpan (HSS) s upitom o održavanju nerazvrstanih cesta. Konkretno, zanimala ju je cesta u naselju Brezine i most kod mlina u pravcu Gaja koji je oštećen. Odgovoreno joj je da je taj problem poznat pa je direktor Lipkoma Marijan Strganac ukazao da su grede kod mosta u dotrajalom stanju te ih je potrebno sanirati. Postavit će se znak upozorenja, a upoznat će se i Hrvatske vode u vezi čišćenja jaraka i sanacije cijevnog propusta.

Vedrana Vondrak koja više nije u Domovinskom pokretu, nego je od sad nezavisna vijećnica, ponovila je pitanje s aktualnog sata prošle sjednice. Interesiralo ju je zašto nije raspisan javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, premda joj je ranije odgovoreno da se to može očekivati krajem ljeta. Gradonačelnik je ukazao na to da je u pripremi novi zakon u vezi poljoprivrednog zemljišta. On je naglasio i to da je stav Grada Lipika što pravednija raspodjela. Također je rekao kako su stručne službe krenule s tzv. snimanjem terena te će ubrzo biti poslan svojevrsni upitnik zainteresiranim poljoprivrednicima, napose mladim poljoprivrednicima, kako bi se uopće vidjelo kolike su njihove potrebe, odnosno interes i koliki su resursi.

Vijećnik Tomislav Lneniček (Domovinski pokret) izrazio je nezadovoljstvo time što u materijalima za sjednicu Gradskog vijeća koja su dostavljena vijećnicima nije bilo nekih pismenih odgovora za koje je na prethodnoj sjednici rečeno da će biti poslani. Odgovoreno mu je da je poslano elektroničkom poštom, međutim on je kazao da nije ništa primio pa je rečeno da će to dobiti naknadno.

Vijećnica Vondrak je skrenula pažnju na pojavu divljih životinja; lisica i čagljeva, primjerice u naselju Donji Čaglić. Rečeno je da je na prošloj sjednici usvojen Program zaštite divljači za površine izvan lovišta na području Grada Lipika te se prema tome može djelovati.

Ubrzo su vijećnici prešli na dnevni red sjednice, a oporbeni su vijećnici imali primjedbe na zapisnik s prošle sjednice i određene pogreške za koje je rečeno da će biti ispravljene.

U nastavku vijećnici su odmah jednoglasno usvojili Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Požeško – slavonske županije, ali i Prijedlog Odluke o osnivanju Gospodarskog vijeća Grada Lipika.

Osniva se Gospodarsko vijeće i Vijeće za prevenciju kriminaliteta

Gospodarsko vijeće imat će deset članova koji će se imenovati iz redova velikih, srednjih i malih poduzetnika s područja Grada Lipika, poduzetničkih potpornih institucija te gradske uprave, a njegove članove imenovat će lipički gradonačelnik. Gradonačelnik Kasana naglasio da je ovaj prijedlog stigao od samih gospodarstvenika, a vijećnik Vinko Strganac (HSS) tom je prilikom predložio kako bi volio da o članovima ovog vijeća raspravljaju i gradski vijećnici. Njegov prijedlog će biti uzet na razmatranje.

Usvojen je Prijedlog Zaključka o prijedlogu imenovanja mrtvozornika za područje grada Lipika pa su tako imenovani doktori medicine: Gordana Nikles, Slađana Cindrić, Goranka Radmilović, Krešimir Milinčević, i Tina Gadžić Husko. Ovaj zaključak prosljeđuje se nadalje Županijskoj skupštini Požeško – slavonske županije koja to potvrđuje.

Vijećnici su prihvatili i Prijedlog Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Grada Lipika. U djelokrugu rada Vijeća je donošenje i provedba programa prevencije kriminaliteta na području Lipika putem zajedničkog planiranja i djelovanja tijela javne vlasti i drugih pravnih osoba zaduženih za sigurnost ljudi i imovine, javni red te kvalitetu života građana. Ovo vijeće ima predsjednika, zamjenika predsjednika i devet članova. Činit će ga gradonačelnik Lipika, načelnik Policijske postaje Pakrac, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Lipika, policijski službenik za prevenciju kriminaliteta u Policijskoj postaji Pakrac, župnik župe Gaj i Antunovac te župnik župe Lipik i Donji Čaglić, kao i ravnatelji osnovnih škola u Lipiku i Poljani te ravnatelji Centra za pružanje usluga u zajednici Lipik, Dječjeg vrtića „Kockica“ Lipik i Centra za socijalnu skrb Pakrac.

Prije nego što su usvojili Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Lipika za razdoblje 1.1.2020. do 31.1.2021., vijećnik Tomislav Lneniček je iskazao nezadovoljstvo time što nije upoznat s ovim Planom te da iz tog razloga ne može glasati za njega. U odgovoru mu je rečeno da se rad Gradskog vijeća prati u smislu predstavničkog tijela koje donosi akte u okviru djelokruga Grada te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Grada Lipika. Plan je objavljen i u službenom glasilu, a vijećnik Lneniček je kazao da bi to trebalo popratiti s određenim dopisom i linkom na navedeni, u ovom slučaju, Plan upravljanja. Gradonačelnik se složio s vijećnikom da mu se treba dostaviti na uvid potrebna javna dokumentacija, a s obzirom na to da se priprema i informatizacija rada Gradskog vijeća takvih poteškoća ne bi više trebalo biti.

Izmjena Odluke o potporama u turizmu

Primjenom Odluke o potporama u turizmu iz 2017. godine, smještajni kapaciteti su svake godine povećani, a neki su i poboljšani. Budući da na području Grada Lipika vlasnici stambenih jedinica ili objekata planiraju uređenje smještajnih kapaciteta za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja soba i postelja, a nemaju uvijek i prebivalište na ovom području, predložena je izmjena Odluke kojom nije nužno i prebivalište ulagača na području Grada Lipika, ali je važno da se ulaže u poboljšanje i proširenje smještajnih kapaciteta Grada Lipika. Prijedlog su vijećnici prihvatili, međutim, vijećnik Lneniček je upitao na temelju čega će Lipik ostvarivati prihode jer će netko s prebivalištem u Zagrebu porez plaćati u Zagrebu. Voditeljica Odsjeka za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Gordana Horvat ga je ispravila napomenuvši kako Porez na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja pripada tamo gdje se te nekretnine i nalaze. Tu se javila i vijećnica Vondrak s pitanjem ima li financijskih sredstava za sve one koji se prijave za ove potpore i imaju li prednost lokalni ljudi naspram onih koji imaju prebivalište izvan Lipika. Rečeno joj je da se svake godine kod usvajanja proračuna predviđaju sredstva za ovu namjenu, a natječaj se raspisuje početkom kalendarske godine i potom sve ide redoslijedom prijave. Također je rečeno da sredstava ima dovoljno i da nisu sva iskorištena.

Godišnje nagrade Grada Lipika za 2021. godinu

Nakon prihvaćanja Prijedloga Odluke o evidencije nerazvrstanih cesta (N1201 - Jagma i N2108 - Poljana) na području Grada Lipika uslijedila je kratka pauza, a potom je usvojen Prijedlog Odluke o dodjeli godišnje nagrade Grada Lipika za 2021. godinu. Tako je odlučeno kako će na svečanoj sjednici Gradskog vijeća, koja će biti održana povodom Dana Grada Lipika, godišnje nagrade biti uručene doc. dr. sc. Siniši Šircu, dipl. ing., Miri Škrgatiću, dipl. ing. arh., obrtu DS, Alici Zanetti, Povijesnom društvu Pakrac-Lipik, Vjeranu Simoniću i Mladenu Doliću, ing. el.

Zbog potrebe za izgradnjom još jednog vrtića koji bi se trebao nalaziti na području Topolika, prihvaćen je Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u izgradnju samostojeće zgrade javne predškolske namjene – dječji vrtić. Također je usvojen i Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u Sportski centar Lipik, što se odnosi na rekonstrukciju objekta kod nogometnog igrališta u Lipiku.

Prihvaćen Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lipika za prvo polugodište ove  godine

Uz četiri suzdržana vijećnika iz oporbenih redova prihvaćen je Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lipika za prvo polugodište 2021. godine.

U obrazloženju ovog Izvještaja stoji kako su ukupni prihodi Proračuna Grada Lipika za prvo polugodište 2021. ostvareni u iznosu od 15.481.115,72 kuna, što u odnosu na planirane prihode čini 29%. Ukupni rashodi Proračuna iznose 19.580.793,40 kuna, što u odnosu na planirane rashode čini 32,89%. Manjak prihoda u iznosu od 4.099.677,68 kuna nije planiran kao manjak prihoda jer se odnosi na izgradnju područnog vrtića u Poljani za koji su prihodi od kredita u cijelosti naplaćeni u 2020. godini zbog čega je i rezultat poslovanja na dan 31.12.2020. višak prihoda nad rashodima u iznosu od 2.287.387,39 kuna. Višak prihoda iskazan u ovom izvještaju je kumulirani višak prihoda na dan 1.1.2021. godine Proračuna i proračunskih korisnika, a koji je utvrđen kao razlika ostvarenog viška prihoda nad rashodima u 2020. godini u iznosu 5.798.287,29 kuna i umanjenog za preneseni manjak prihoda na rashodima iz ranijih godina u iznosu 3.496.759,24 kuna. Početno stanje prenesenog viška prihoda nad rashodima korigirano je za: povrat više obračunanog i naplaćenog komunalnog doprinosa iz 2020. godine u iznosu od 649,60 kuna, povrat više uplaćenih, a neutrošenih sredstava u provedbi projekta Interreg-IPA-CBC We Care u iznosu od 13.993,06 kuna, za ispravak pogrešno više obračunanih i knjiženih rashoda u provedbi projekta spojnog cjevovoda Dobrovac - Lipik u iznosu od 500,00 kuna i za više plaćene radove po obračunskoj situaciji u iznosu od 2,00 kn, koje je dobavljač vratio na račun Proračuna. Nakon provedenih ispravaka ukupni višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima iznosi 2.287.387,39 kuna.

Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od siječnja do lipnja 2021. godine nakon kraće rasprave također je prihvaćeno s devet glasova za i tri protiv.

Pred sam kraj sjednice vijećnici su, uz četiri glasa protiv, usvojili i Odluku o kratkoročnom zaduženju kod poslovne banke za financiranje kapitalnih ulaganja za izgradnju objekata poslovne infrastrukture.

Pod točkom različito vijećnik Vlado Stakor (HDZ) je upitao o novostima vezanim za informatizaciju rada Gradskog vijeća na što mu je gradonačelnik Kasana odgovorio kako se s time namjerava krenuti u idućoj godini tako što će se prvo za tu namjenu osigurati sredstva u gradskom proračunu.

Predsjednik Gradskog vijeća Slobodan Katunar je ukazao na to da se gradske manifestacije održavaju uz pridržavanje svih epidemioloških mjera i da stoga ne bi trebalo biti nikakvih posljedica s obzirom na to da se sve organizira s punom odgovornošću. Također je rekao da će svečana sjednica Gradskog vijeća biti održana 4. listopada, na sam blagdan sv. Franje Asiškog, nebeskog zaštitnika Lipika.